مرکز فروش سیم و کابل
خانه / سیم و کابل / کابل فشار قوی – تامین و فروش کابل فشار قوی

کابل فشار قوی – تامین و فروش کابل فشار قوی

شرکت بازرگانی سیم و کابل LAKSIM تامین و فروش کابل فشار قوی قوی زمینی، همانند کابل ۴۰۰ کیلو ولت و کابل ۲۳۰ kV را مطابق با سفارش مشتریان طراحی و تولید می نماید. این کابل ها برابر با استانداردهای مرجع بین المللی تولید و تست می شوند و بر این اساس، امکان استفاده آن در خطوط برق بسیاری از کشورها وجود دارد.

ضرورت استفاده از کابلهای فشار قوی الکتریکی عایق شده

بـه دلیـل افزایـش روز افزون مصـرف انـرژی الکتریکی، خطـوط انتقال نیـرو دایمـا در حـال گسـترش هسـتند؛ زیـرا تبـادل اصلـی و اساسـی انرژی در شـبکه های سراسـری توسـط خطوط انتقال انـرژی با ظرفیت بـالا صـورت میگیـرد. انتقـال تـوان زیـاد بـه مسـافتهای دور، کـه بـه علـت مبادلـه قـدرت بیـن کشـورها میباشـد، نیـاز بـه کابلهای فشـار قـوی مؤثـری دارد تـا در مناطـق شـهری یـا بـرای عبـور زیرزمینـی یا دریایـی اسـتفاده شـود.

امـروزه ولتـاژ عملیاتـی کابلهـای فشـار قـوی الکتریکـی تولیـدی تـا kV 500 افزایـش یافته اسـت. بـدون تردیـد هادیهـا مهمتریـن اجـزای هـر شـبکه انتقـال انـرژی محسـوب شـده و مسـیر جریـان از طریـق آنهـا برقـرار میگـردد. تمام تمهیـدات نیـز در طراحـی یـک خـط فشـار قـوی صرفـا بـه منظـور انتقـال مناسـب و مطمئـن انـرژی الکتریکـی از طریـق هادیها صورت میگیـرد.

خرید کابل فشار قوی

برای خرید و تامین و فروش کابل فشار قوی راهی ساده پیش روی متقاضیان است. با ارایه درخواست خود همراه با مشاوره تخصصی قبل از خرید نوع محصول مورد نظر و متراز مورد نیاز به دپارتمان فروش شرکت بازرگانی سیم و کابل LAKSIM اعلام میگردد و بر اساس درخواست داده شده زمانبندی تحویل کابل به اطلاع مشتریان می رسد. تنها با برقراری یک تماس می توانید سفارش خود را ثبت نمایید.

تعریف کابل : هـر نـوع هـادی كـه بتواند جریـان بـرق را از خـود عبور دهد و توسـط مـوادی نسـبت بـه محیـط اطـراف خـود عایق شـده باشـد، بـه طوری کـه ولتـاژ سـطح عایق نسـبت به زمیـن برابر صفـر بوده و خـود هادی نسـبت بـه زمیـن دارای ولتـاژ فـازی باشـد را كابـل گویند

کابل فشار قوی - تامین و فروش کابل فشار قوی

ساختمان کلی کابل فشار قوی

کابل فشار قوی از سه قسمت اصلی تشکیل شده اند که عبارتند از:
۱ .هادي
۲ .عایق
۳ .بخـش حفاظـت خارجی(بخـش حفاظت خارجی ممکن اسـت از چندین قسـمت تشکیل شـده باشد)

هادی کابل فشار قوی

قسـمت اصلـی کابل فشار قوی اسـت، که وظیفه هدایـت جریان را بـه عهده دارد. جنـس ایـن هادیهـا معمـولا از مس یـا آلومینیوم اسـت. هـادی کابل فشار قوی ممكـن اسـت به صـورت رشـته ای گرد و میلیکن می باشـد.

عایق کابل فشار قوی

پـس از هادی، یـک لایـه عایقـی روي هادي کابل فشار قوی پیچیده میشـودکه هادیهـای کابـل را از یکدیگـر و نیـز محیط اطـراف جدا میسـازد. در ابتـدای صنعـت کابل سـازی از کاغذ آغشـته به روغن جهـت عایق کابلها اسـتفاده میشد. از آنجایـی کـه روغـن مورد اسـتفاده در کابلهـا و سـایر تجهیزات سـبب آلودگـی محیط زیسـت و در برخی مـوارد آتش سـوزي میگردیـد، بـه همیـن دلیـل سـعی شـده اسـت از عایقهـاي دیگري اسـتفاده شـود.

کابل فشار قوی - تامین و فروش کابل فشار قوی

از عایق هـاي مـورد اسـتفاده درکابل فشار قوی میتـوان بـه ترکیباتـی بـر مبنـاي پلی وینیل کلرایـد (PVC ) ، ترموپلاسـتیک پلی اتیلـن(PE ) ، اتیلین پروپیلین لاسـتیک یا مشـابه(EPR ) و پلی اتیلن کراسـلینک (XLPE ) اشـاره نمـود کـه بـا توجـه به مشـخصات متفـاوت این مـوادها میتـوان از هر کـدام بـراي سـاخت کابلهايـی بـا محیـط کارکـرد مختلـف از نظرحداکثـر دمـا، میـزان تحمـل عایقـی و … اسـتفاده کرد

تعـداد زیـادي از کابلها نظیرکابلهای فشـار ضعیف، مخابـرات و… فقط داراي همیـن دو جـز(هـادی و عایـق) میباشـند ولـی بـا افزایـش ولتاژ، سـاختمان کابلهـا نیـز پیچیده تر میشـود. بخـش حفاظت خارجـی، کابل را در مقابـل صدمـات مکانیکـی، شـیمیایی و … حفـظ میکنـد، که ممکن اسـت خـود از چندیـن قسـمت مختلف تشـکیل شـده باشـد.

انواع کابلهای الکتریکی

گوناگونـی کابلهـا بالـغ بـر چندین هزار نوع میشـود و برای شـناخت دقیـق آنهـا الزم اسـت کـه گونه هـای مختلـف کابلهـا طبقهبنـدی شـوند. بـرای طبقه بنـدی بایسـتی بـه سـراغ عوامـل اصلـی طبقه بندی رفـت و اصلی تریـن آنهـا را مـد نظر قـرار داد.
بـه صـورت کلی هشـت عامـل اصلی جهت ایجـاد طبقه بنـدی کابلها عبارتند از:
۱ .سطح ولتاژ
۲ .نوع هادی و ساختار آن
۳ .نوع عایق و روکش
۴ .نوع حفاظت الکتریکی
۵ .نوع حفاظت مکانیکی
۶ .تعداد رشته ها
۷ .نوع کاربرد
۸ .استاندارد

دپارتمان فروش شرکت بازرگانی سیم و کابل LAKSIM بخش ویژه ای را برای کار بر روی تامین و فروش کابلهای فشار متوسط و فشار قوی ایجاد نموده است. با توجه به سفارشهای رسیده و پیشنهادهای فنی ارائه شده، مراحل تامین و تحویل کابلها به اطلاع متقاضیان گرامی می رسد.

کابل فشار قوی - تامین و فروش کابل فشار قوی

طبقه بندی کابل بر اساس سطح ولتاژ

ولتـاژ طراحـی شـده بـرای کابـل را بـه شـکل U/U0 تعریـف میکنند کـه در آن U0 معـرف ولتـاژ بین هـادی و زمین اسـت و U بیانگر ولتاژ بیـن هادیهـا میباشـد. بـه طورکلـی سـه طبقـه متفـاوت بـر اسـاس سـطح ولتـاژ تعریف میشـود

۱ .کابلهـای فشـار ضعیـف : کـه بـا عالمـت اختصاری LV مشـخص می شـوند شـامل کابلهـای قـدرت فشـار ضعیـف و کنتـرل و ابـزار دقیــق میشـــوند و دارای ســـطوح ولتـاژ ۳۰۰/۳۰۰ , ۳۰۰/۵۰۰ , ۴۵۰/۷۵۰ و ۶۰۰/۱۰۰۰ ولـت.

۲ .کابلهـای فشـار متوسـط : بـا علامـت اختصـاری MV و نقطـه کار بیـن یک تـا ۳۳ کیلـو ولت.

۳ .کابلهـای فشـار قـوی : بـا علامت اختصـاری HV و نقطـه کار ۶۳ تـا ۲۳۰ کیلوولت.

۴ .کابلهـای فـوق فشـار قـوی : بـا علامـت اختصـاری EHV و ولتـاژ ۴۰۰ کیلوولـت بـه باا

در سـطوح ولتـاژی مختلـف، نـوع و تعـداد لایه هـای تشـکیل دهنـدة کابـل متفـاوت بـوده و هـر کـدام نقش خاصـی بر عهـده دارنـد. اگرچه سـاختمانهای بسـیار متفاوتـی ازکابلهـای فشـار قـوی در بـازار موجود هسـتند امـا تمامـی آنها دارای قسـمتهای ضروری نشـان هستند:

  • هادی کابل Conductor
  • لایه نیمه هادی Screen Conductor SEMI
  • عایق Insulation
  • لایه نیمه هادی Screen Conductor SEMI
  • لایه فلزی Metallic SCREEN
  • غالف داخلی Sheath INNER
  • زره Armor
  • لایه خارجی Jacket

قیمت کابل برق فشار قوی – دپارتمان فروش شرکت بازرگانی سیم و کابل LAKSIM

نکته مهمی که سبب تمایز شرایط قیمت گذاری یا پیشنهاد قیمت برای کابل فشار قوی دردپارتمان فروش شرکت بازرگانی سیم و کابل LAKSIM می شود، غالبا ناشی از تفاوتی است که از منظر ساختار این کابلها و نحوه تولید آنها وجود دارد. مستحضرید اجزای تشکیل دهنده یک کابل فشار قوی بیشتر از کابلی با همان سایز در سطح فشار ضعیف است. از طرفی تولید هادی یا عایق برای کابلهای فشار قوی حاوی نکات فنی متعددی خواهد بود. کنار هم قرار گرفتن این نکات منجر به تفاوت در ساز و کار قیمت گذاری می گردد.

صنعـت سـیم وکابـل یکـی از مهمترین بخشهـای موجـود در توزیع و انتقـال انـرژی الکتریکـی اسـت. بـا توجه به گـران بودن قیمت سـیم و کابـل ایـن بخـش یکـی از پرهزینهتریـن بخشهـا چـه در اجـرا و چـه در تعمیـرات میباشـد. از ایـن رو بررسـی و رفع چالشهـای این بخش میتوانـد موجـب صرفه جویـی اقتصـادی عظیمـی در هزینه هـا گردد شـناخت بهتـر و دقیق اجزای تشـکیل دهنده کابل فشـار قـوی میتواند بخشـی از چالشـهای موجـود در صنعـت سـیم و کابـل را مرتفع سـازد.
اسـتفاده درسـت از انـواع مـواد عایقهـا و همچنیـن هادیهـا میتواند در بخـش پوشـش و روکشهـای مـورد اسـتفاده بـرای کابلهـا موجب افزایـش طـول عمـر و همچنیـن افزایش مقاومـت در برابـر خوردگی و پوسـیدگی شـود. افزایـش قـدرت عایقی روکش و پوشـش سـیم وکابل موجـب افزایـش قـدرت انتقالـی نیـز می گردد کـه ایـن امـر نیـز باعـث صرفه جویـی اقتصـادی خواهد شـد.

 پذیرش سفارش، ارائه پیشنهاد فنی و مالی و تامین و تحویل محصول و فروش کابل فشار قوی در دپارتمان فروش شرکت بازرگانی سیم و کابل LAKSIM با دیگر انواع کابل برق متفاوت است؛ اما انرژی و تمرکزی که معطوف این کار شده تا حد قابل قبولی پاسخگوی درخواستها و دغدغه های مشتریان می باشد.

مطالب مفید کابل فشار قوی – تامین و فروش کابل فشار قوی

انواع کابلهای فشار قوی
 تامین و فروش -کابل -فشار قوی
 خرید کابل -فشار قوی 
خرید کابل -فشار قوی آلومینیومی 
خریدار کابل فشار -قوی آلومینیومی
 ساختمان کابل- فشار قوی
 شرکت بازرگانی سیم و کابل LAKSIM
فروش انواع هادی آلومینیومی تقویت شده با فولاد
 فروش کابل- فشار قوی
 قیمت کابل -فشارقوی 
کابل- فشار قوی
 مفصل های فشار قوی

جهت خرید و فروش ومشاوره این محصول می توانید با ما در ارتباط باشید:
شرکت بازرگانی LAKSIM
راه های ارتباطی با مدیر و مشاوران فروش:
mobile icon شماره موبایل: 09120901697
mobile icon شماره موبایل: 09193455505
telegram icon کانال تلگرام: laksim98@
whatsapp icon واتس اپ: 09120901697
whatsapp icon واتس آپ: 09193455505
instagram icon اینستاگرام: laksim2020
email icon پست الکترونیکی: laksim2020@gmail.com

مطلب پیشنهادی

فروش عمده کابل برق -خرید سیم و کابل برق با کیفیت واستاندارد

فروش عمده کابل برق -خرید سیم و کابل برق با کیفیت واستاندارد

فروش عمده کابل برق - در شرکت بازرگانی لاکسیم دارای تنوع بالایی از مدل ها و سطح مقطع های مختلف می باشد که ساخته شده از هادی مسی با عایق و روکش می باشند.